Mersin Şantaj Suçu Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosuceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır.

Şantaj Suçu

TCK’nın hürriyete karşı suçlar bölümünde ve 107.maddesinde düzenlenen şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir görünüş biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat tehdit suçunda, ileride gerçekleştirileceği bildirilen bir haksız saldırı ile korkutma durumu varken; şantaj suçunda, zor durumda bulunan mağdurun bu durumu tehdit için kullanılıp ondan menfaat sağlanmakta ya da mağdur bir takım davranışlara mecbur bırakılmaktadır. Zira söz konusu madde;

‘’Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.’’ hükümlerine yer vermiş olup, söz konusu düzenlemeye göre şantaj suçunun iki adet görünüş biçimi belirtilmiştir.

Bu düzenleme ile korunmak istenen hukuki yarar, kişilerin karar verebilme ve bu aldığı kararın doğrultusunda hareket edebilme özgürlüğüdür. Öte taraftan 2.fıkradaki düzenlemeye göre ise mağdurun şerefi korunmaktadır.

Şantaj bir somut tehlike suçudur. Zira şantaj içeren davranışlar, kişilerin irade hürriyetini etkilemeye objektif olarak elverişli olmalıdır. Yani kişinin çok korkak olması dolayısıyla normal bir kimsenin korkmayacağı bir durum dolayısıyla etki altına girmesi suçu oluşturmaz. Yine tersine yorumlandığında da objektif olarak normalde korkutucu olan bir durumun kişiyi korkutmamış olması durumunda ise suç oluşacaktır.

‘’Çıkar’’ kavramından maddi ve manevi her türlü yarar anlaşılmalıdır.

Son olarak şantaj, cebir suçu ile de çok benzemekte ancak aralarındaki en önemli ve temel fark ise cebir suçunda maddi kuvvet kullanılmak suretiyle mağdura bir takım şeyler yaptırılmaktadır.

Şantaj Suçunun Faili

Herkes bu suçun faili olabilir. Bununla beraber 1.fıkraya göre şantaj suçu, bir hakkı ve yükümlülüğü olan bir kişi tarafından işlenebilmekte olduğundan ‘’özgü suç’’ kapsamındadır. Ancak söz konusu hak ve yükümlülük failin kamu görevine girmemelidir. Zira bu durumda şantaj değil ‘’icbar suretiyle irtikap suçu’’ oluşmaktadır.

Ayrıca hukuk faile bir hak tanımamış veya yükümlülük yüklememiş olduğu halde , karşı taraf buna inandırılıp kandırılarak bir menfaat elde edilmiş olması durumunda oluşan suç şantaj değil ‘’dolandırıcılık suçu’’dur.

Ayrıca ikinci fıkraya bakıldığında ‘’ Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması’’ şeklinde tanımlanan fiil, fail bakımından hak ve yükümlülük teşkil etmeyen davranışlarla mağdurun tehdit edilmesi durumunda dahi faile ceza verilebilmesinin önünü açmaktadır. Zira bir kimsenin çıplak fotoğraflarını ailesine göndermek ile tehdit etmek failin bir hak ve yükümlülüğü değildir. Eğer bu düzenleme olmasaydı bu ve benzeri fiillerde cezalandırılamayacaktı.

Şantaj Suçunun Mağduru

Herkes bu suçun mağduru olabilir. Ancak mağdurun kendisine yönelik kötülüğü algılayıp, anlayabilecek durumda olması gerekmektedir. Yani algılama gücü bulunmayan bir akıl hastası, kendisine yöneltilen kötülüğü algılayamayacağı için suç oluşmaz. Bu itibarla söz konusu suçu tüzel kişilere karşı da işlenemez.

Bu konuda son olarak üzerinde durulması gereken husus ise kendisinden bir şey yapılması istenen mağdur kişinin bir yakını ile ilgili yöneltilen kötülük dolayısıyla da şantaja maruz kalabilir. Bir başka anlatımla kötülük yöneltilen kişi ile kendisinden bir şey yapılması istenen kişi aynı kişi olmayabilir. Birinin kızının açık fotoğraflarını yaymak tehdidi ile birine istenilenleri yaptırmak durumunda olduğu gibi.

Fiil, Netice, Nedensellik Bağı

Suçun tamamlanması için mağdurun belirli bir davranışa ya da haksız çıkar sağlamaya yönlendirilmiş olması daha doğrusu zorlanmış olması yeterlidir. Mağdurun bu istekleri yerine getirmiş olması aranmaz.

Yukarıda değinildiği üzere çıkarın haksız olmasının aranması nedeniyle şahsın hakkı olan bir çıkarı elde etmek için hak veya yükümlülüğünü kullanacağını söylemesi şantaj suçunu oluşturmamaktadır. Örnek vermek gerekirse borçlusuna paranı ödemezsen seni icraya veririm diyen kimse hakkı olan bir durumu dile getirdiğinden söz konusu fiil şantaj suçunu oluşturmamaktadır.

Yine takibi şikayete bağlı bir suç işleyen kimseye, para vermezsen seni şikayet ederim denilmesi 1.fıkrada düzenlenen görünüşüyle şantaj suçunu oluşturacaktır.

Şantaj Suçunun Manevi Unsurları

Şantaj suçu, TCK m.107/1 düzenlemesindeki hali bakımından genel kastla işlenebilirken, 2.fıkrasındaki hali bakımından ‘’özel kast’’ ile işlenebilir. Şöyle ki, 2.fıkra bakımından failin yarar sağlamak özel kastıyla hareket etmiş olması gerekir. Bu yönde bir kastı olmadan mağdurun şeref ve haysiyetine yönelik zarar tehdidi şantaj değil tehdit suçunu oluşturmaktadır.

Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, İştirak, İçtima)

Şantaj içerikli bildirimin karşı tarafa ulaşması ile tamamlanır ve ancak mektup ile göndermek gibi icra hareketleri bölünebilen bir şekilde işlenmişse teşebbüs gündeme gelebilir. Zira salt hareket suçu olduğu için burada teşebbüs başka bir durumda mümkün olamaz.

İçtima bakımından incelendiğinde ise failin bir kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek niteliği haiz hususları açıklayacağını veya isnad edeceğini bildirir tehdidi ile işlenen şantaj suçuna ek olarak açıklanan veya isnad olunan şeylerin niteliğine göre özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret suçları da ayrıca oluşabilmekte ve cezalandırılabilmektedir.

Zincirleme suç hükümleri uygulanabilir.

Bu teknik detaylar göz önünde bulundurulduğunda ister Mağdur/müşteki/katılan isterse de şüpheli/sanık fark etmeksizin her iki taraf bakımından da hakların etkili bir biçimde korunabilmesi ve ileri sürülebilmesi için bir ceza avukatından yardım alınması gerekmektedir.

Şikayet dilekçesinin ve eklerinin hazırlanıp, şikayet başvurusunun yapılması
Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
Savcılıklarca verilen ‘’takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair Karar) kararları’’na itiraz edilmesi
Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
‘‘Tutuklama kararları’’ ve ‘‘Koruma Tedbirleri’’ne itiraz edilmesi
İstinaf ve Temyiz dilekçelerinin hazırlanması
Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması
İç hukuk yolları tüketilmiş olan dosyalar için ‘’Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru’’ ve sonrasında ‘’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru’’ yapılması

Makaleler

Mersin Şantaj Suçu Avukatı

Taksirle Yaralama Suçu Avukatı