Miras Avukatı

Mersin Miras Avukatı

Mersin’de miras avukatı arayan kişilere Denizcioğlu Hukuk Bürosu olarak hukuki destek sağlamaktayız. Miras avukatlığı alanındaki uzmanlığımız ve tecrübemiz ile müvekkillerimize gereken bütün hukuki hizmet vermekteyiz. Miras avukatı olarak ofisimiz, miras hukukunun temeli olan vasiyetname düzenlenme, miras sözleşmeleri yapma, mirasın reddi davası açmak, tereke tespiti davası açmak, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) davası açmak, tenkis davası açmak, muris muvazaası davası açmak gibi hizmetlere ek olarak veraset ilamının almak ve bütün diğer miras intikal işlemlerini yapmak gibi tüm hukuki evreleri takip etmekteyiz. Bu süreçlerde müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etme ve danışmanlık hizmeti verme amacını güdüyoruz. Mersin’de miras avukatı olarak ofisimiz, vasiyetname düzenlemelerine ek olarak vasiyetnamenin iptali ve vasiyetin açılması davalarını da takip etmektedir.

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri

Miras bırakanın vefatının ardından miras bırakanın mirasçılarının kim olduğunun ve bu kimselerin paylarının hangi oranda olduğunun belirlenmesi veraset ilamı yani diğer adıyla mirasçılık belgesi ile mümkün olmaktadır. Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi mirasçılardan herhangi biri tarafından Noter’den veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden talep edilebilmektedir. Fakat mirasçılardan bazıları başka ülke vatandaşlığı sahibi ya da Türkiye’de ikameti olmayan kimseler ise mirasçılık belgesi noterden alınamaz, belge ancak Sulh Hukuk Mahkemesinden hasımsız bir dava açılmak suretiyle alınmak zorundadır. Aksi ispatlanana değin veraset ilamı geçerli kabul edilecektir. Veraset ilamında sorunlu bir hal olduğunun tespit edilmesi durumunda ise iş bu belgenin iptali davası açılması gerekmektedir. Miras bırakandan kalan mal varlıklarının mirasçılara geçişinin sağlanması işlemine intikal denmektedir. Mesela gayrimenkul bir mal varlığının mirasçılara geçişini sağlamak için ilgili Tapu Müdürlüklerinde intikal işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için mirasçılık belgesi ile başvuru yapmak zorunludur. Taraflar bizzat bu işlemleri yürütebileceği gibi bir miras avukatı aracılığıyla da takip etmeleri imkan dahilindedir.

Mirasçılara Kalan Malvarlığının Belirlenmesi

Pratikte murisin vefatının ardından mirasçılarına hangi malların kalacağı yönünde bir bildirim yapılması söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle murisin mallarının mirasçılarca araştırılması gerekmektedir. Tereke tespiti davası ile murisin adına kayıtlı taşınmazların, banka hesaplarındaki paraların, hisse senetlerinin ve varsa araçların tespiti sağlanmaktadır. Tereke tespiti davası ile murisin mal varlığının aktif ve pasiflerinin tamamı Mahkemece tespit edilmektedir.

Vasiyetname

Vasiyetname, murisin son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyanının düzenlediği evraktır.
Bu işlem bir ölüme bağlı tasarruf olup, vasiyetname ile muris, henüz sağ iken, kendi mal varlığı üzerinde, ancak öldükten sonra gerçekleşecek tasarruflarda bulunmaktadır. Vasiyetname 3 değişik şekilde yapılabilmektedir.

Resmi Vasiyetname
El Yazılı Vasiyetname
Sözlü Vasiyetname

Saklı Payların İhlali Durumu

Kanunen murisin hayatta iken yaptığı işlemler ile mirasçıların yasal miras paylarının belli bir bölümü üzerinde tasarruf etmesi sınırlandırılmıştır. Miras bırakan(muris) tarafından saklı payı ihlal edilen mirasçı, tenkis davası açmak suretiyle saklı payına yapılan müdahalenin neden olduğu zararlarını tazmin edebilecektir. Tenkis davası ile payı gasp edilen mirasçı gasp oranında tasarrufun kendisine tahsis edilmesiyle hakkına kavuşmaktadır.

Muris Muvazaası(Miras Bırakanın Mirastan Mal Kaçırması)

Muris hayatta iken diğer mirasçılara herhangi bir karşılık olmadan kazandırma sağlamışsa (bir nevi bağış gibi) bu tasarruf nedeniyle payında eksilme meydana gelen mirasçı denkleştirme davası açmak suretiyle yapılan işlemin neden olduğu zararını talep edebilecektir. Mesela muris hayatta iken bazı gayrimenkullerini mirasçılarından yalnızca birine karşılıksız olarak devretmişse, miras bırakanın vefatının ardından söz konusu gayrimenkullerin üzerinde hak sahibi olması bu işlemle engellenen mirasçı, denkleştirme davası açmak suretiyle hakkını talep edebilecektir. Burada devre konu mal varlığının saklı payı çiğneyip çiğnemediğine de bakılmamaktadır. Söz konusu işlem bir satış gibi gösterilmiş olabilir. Bu halde muvazaalı yani danışıklı bir satışın varlığından söz edilecektir. Bu gibi durumlarla daha çok miras bırakanın kız çocuklarının karşılaştığı görülmektedir. Muris muvazaası davası avukatı bu ve benzeri hak ihlallerine karşı dava açarak hakkınızı muhafaza edebilirsiniz.

Paylı Mülkiyete Geçiş Süreci ve Davası

Murisin ölümünden sonra mirasçılara kalan mallar üzerinde mirasçılar el birliği ile mülkiyet durumunda bulunurlar. Diğer mülkiyet çeşidi ise paylı mülkiyettir. Elbirliği ile mülkiyette tapuda paylar yoktur. Paylı mülkiyette ise adından da anlaşılacağı üzere pay oranları bellidir. Paylı mülkiyette payların devri, rehni ve alacaklılar tarafından haczi mümkündür. Elbirliği mülkiyetinde ise bu durum mümkün değildir. Paylı mülkiyete çevirme davası ile bu durum sağlanabilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyuu) Davası

Murisin vefatının ardından mirasçılar mallar üzerindeki ortaklık durumlarının bitmesini talep edebilirler. Malların ne şekilde bölüşüleceği ile ilgili bir uzlaşma sağlanamaması durumunda mirasçılardan her biri Sulh Hukuk Mahkemesinden ortaklığın giderilmesi (izale-i Şüyuu) talep edebilecektir. Ortaklık, satış veya aynen taksim ile tasfiye edilebilir. Süreç, malın cinsi, sayısı gibi özelliklere göre değişmektedir.

Daima miras hukuku konusunda bir miras avukatı ile çalışmak sizin yararınıza olacaktır. Bize iletişim sayfamızdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

  • Mahmudiye Mah. 4820 Sokak Soylu İş Merkezi No:2 Kat:3/36 Akdeniz - Mersin
  • +90 561 615 68 69
  • info@denizciogluhukuk.com

Makaleler