Mala Zarar Verme Suçu Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır.

Mala Zarar Verme Avukatı

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 151 ve 152.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun söz konusu suçu tanımlarken zarar verme yollarını saymak suretiyle bir izah getirmektedir. Şöyle ki, bir kimsenin taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek bu suçun oluşması için yeterli olacaktır. Ancak yine de her somut olay ayrıca değerlendirilmelidir. Bu fiiller ise sınırlı (tahdidi) olarak sayılmış olup, bu sayılan fiiller dışında başka bir fiille bu suçun işlenmesi mümkün değildir. Ayrıca m.151/2’de açıkça belirttiği üzere haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olmak da bu suçun basit(temel) şeklini oluşturmaktadır.
Mala zarar verme suçu kasten işlenebilen bir suç olup, taksirle işlenmesi mümkün değildir.
Kanun koyucu bu düzenleme ile kişinin malvarlığına ilişkin değerlerin korunmasını hedeflemiş ve bu amacı gerçekleştirmek için ise yukarıda bahsi geçen mala zarar verme suçunun temel şeklini oluşturan fiilleri işleyen kimseyi fiilin ağırlığına göre 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırmaktadır.
Mala zarar verme suçunun temel (basit) hali, takibi şikayete bağlı bir suç olup, mağdurun malına verilen zararı ve failin kimliğini öğrenmesiyle başlayan 6 aylık bir süre içerisinde şikayetin yapılması gerekmektedir. Zira bu süre içerisinde kullanılmayan şikayet hakkı kaybedilecektir.
Ayrıca mala zarar verme suçunun basit şekliyle ilgili bir diğer konu ise uzlaştırma uygulamasıdır. Zira basit şekliyle hakaret suçu, yargılamanın yapılabilmesi için bir dava şartı olarak uzlaştırmaya tabi bir suçtur. Uzlaştırma neticesinde tarafların anlaşamadığını belirten tutanağın düzenlenmesinin ardından yargılamaya devam olunabilir.
Mala zarar verme suçunun TCK m.152/1’de düzenlenen nitelikli halleri mala zarar verme suçunun konusunun aşağıda sayılanlar olması durumunda gündeme gelecek olup, bunlar;
Mala zarar verme suçunun;

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,
Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,
Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,
Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında,
Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,
Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak,

İşlenmesi halinde söz konusu fiiller bu suçun nitelikli hallerini oluşturacak ve daha fazla cezayı gerektirmesi nedeniyle bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
Ayrıca aynı maddenin 2.fıkrası ise mala zarar verme suçunun işleniş biçimi bakımından aşağıda sayılan durumları cezayı arttıran nitelikli hal olarak düzenlemiştir.
Bunlar ise;
Mala zarar verme suçunun;

Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,
Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,
Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza bir katına kadar artırılmaktadır.
Nitelikli haller konusunda son olarak mala zarar verme suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
Yukarıda anılan nitelikli haller bakımından suçun basit(temel) şeklinden farklı olarak suçun takibi şikayete bağlı olmayıp, re’sen(kendiliğinden) takibi yapılmaktadır. Aynı şekilde uzlaştırma süreci de söz konusu olmayacaktır.
Kanun koyucu ayrıca bu suçun mağdurunun kanunda sayılan sınırlı sayıdaki kimselerden olması halinde şahsi cezasızlık sebebi ve ceza indirimi öngörmüştür. Şöyle ki;
Mala zarar verme suçunun;

Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
Mala zarar verme suçunun;

Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin,
Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin,
Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının, zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza yarısı oranında indirilir.

Nihayet mala zarar verme suçu bakımından bahsedilmesi gereken son husus ise etkin pişmanlık düzenlemesidir. TCK m.168’de yer alan düzenlemeye göre suçu tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilmektedir.
Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilmektedir.
Bu teknik detaylar göz önünde bulundurulduğunda ister Mağdur/müşteki/katılan isterse de şüpheli/sanık fark etmeksizin her iki taraf bakımından da hakların etkili bir biçimde korunabilmesi ve ileri sürülebilmesi için bir ceza avukatından yardım alınması gerekmektedir.

Şikayet dilekçesinin ve eklerinin hazırlanıp, şikayet başvurusunun yapılması
Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
Savcılıklarca verilen ‘’takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair Karar) kararları’’na itiraz edilmesi
Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
‘‘Tutuklama kararları’’ ve ‘‘Koruma Tedbirleri’’ne itiraz edilmesi
İstinaf ve Temyiz dilekçelerinin hazırlanması
Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması
İç hukuk yolları tüketilmiş olan dosyalar için ‘’Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru’’ ve sonrasında ‘’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru’’ yapılması

Mersin’de çalışmalarına devam eden Denizcioğlu Hukuk Bürosu’na ve ceza avukatı kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Makaleler

Mersin Şantaj Suçu Avukatı

Taksirle Yaralama Suçu Avukatı