İnsan Hakları Avukatı

Mersin İnsan Hakları Avukatı

Mersin’de faaliyet gösteren Denizcioğlu Hukuk Bürosu, insan hakları avukatı olarak müvekkillerimizin insan hakları konusuyla ilgili her türlü uyuşmazlık ve sorunun çözümünde talep edilen destek ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

İnsan Haklarının Tarihsel Süreci

‘’İnsan sadece insan olduğu için bir takım vazgeçilmez ve çiğnenemez haklara sahiptir.’’ diyen doğal(tabi) hukuk fikri, yürürlükteki hukukun yani mevzuatın genel olarak bütününü oluşturan pozitif hukuk ile tarih boyunca daima bir mücadele içinde olmuştur. İdeal hukuk sistemini oluşturmayı ülkü edinmiş bu mücadelede gelişmeler mevzuatı hep doğal hukuka yaklaştırmış veya yerine göre iteklemiştir. Zira yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi güvenliği ve hürriyeti, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti, özel ve aile hayatına saygı hakkı, mülkiyet hakkı gibi temel insan hakları tarih boyunca idareciler tarafından görmezden gelinmiş ve insanlar bu idareciler tarafından vergi alınan, asker ve hizmetkar toplanan değersiz kalabalıklar olarak görülmüştür. Yasa yapma yetkisini haiz olan söz konusu idareciler, bu durumu daima lehlerine kullanmışlardır. Ancak insanoğlu yapısı gereği sorgulayan ve haksızlığa karşı gelen bir varlık olarak bahsi geçen idarecilere karşı kendi haklarını savunmayı bilmiş, uzun bir sürece yayıla da ‘’insan hakları’’ olarak adı geçen temel hak ve hürriyetlerin varlığını ve ihlal edilemeyeceğini mevzuatlara geçirebilmeyi büyük ölçüde başarmıştır. Bu doğrultuda ilk insan hakları bildirisi kabul edilen Hz.Muhammed (SAV)’in veda hutbesinden sonra Fransız devrimini takip eden insan ve yurttaş hakları bildirisi’ne kadar pek çok gelişme yaşanmış ve insan haklarının yasalaşması devam etmiştir.
Söz konusu hakların ise küresel boyutta önem kazanması ise çok daha yakın bir dönemde gerçekleşmiş olan 1948’de BM tarafından ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile gündeme gelmiştir. Ancak bu beyanname söz konusu hakların korunması bakımından hiçbir etkinlik gösterememiştir.
Nihayet ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri ile sözleşmeye taraf olan devletler üzerinde yaptırım yetkisi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Bu sözleşme ile güvence altına alınan bazı temel haklar;

Yaşam hakkı(madde 2)
İşkence yasağı(madde 3)
Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı (madde 4)
Özgürlük ve Güvenlik hakkı (madde 5)
Adil Yargılanma hakkı (madde 6)
Kanunsuz ceza olmaz (madde 7)
Özel ve Aile Hayatına Saygı hakkı (madde 8)
Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü (madde 9)
İfade Özgürlüğü (madde 10)
Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü (madde 11)
Evlenme hakkı (madde 12)
Etkili Başvuru hakkı (madde 13)
Ayrımcılık yasağı (madde 14)

Ayrıca ana sözleşmenin dışında ek protokollerde düzenlenen ve ülkemizce kabul edilen diğer bazı temel haklar ise ;

Mülkiyetin Korunması (Ek protokol 1 madde 1)
Eğitim hakkı (Ek protokol 1 madde 2)
Serbest Seçim hakkı (Ek protokol 1 madde 3)
Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı (Ek protokol 4 madde 1)
Serbest dolaşım özgürlüğü (Ek protokol 4 madde 2)
Vatandaşların sınır dışı edilme yasağı (Ek protokol 4 madde 3)
Yabancıların topluca sınır dışı edilme yasağı (Ek protokol 4 madde 4)
Yabancıların sınır dışı edilmelerinde usuli güvenceler (Ek protokol 7 madde 1)
Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı (Ek protokol 7 madde 2)
Adli hata halinde tazminat hakkı (Ek protokol 7 madde 3)
Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı (Ek protokol 7 madde 4)
Olarak sayılabilir.

Mersin Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen ve güvence altına alınan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da yer alan Temel hak ve hürriyetlerin ihlalinin ardından hukuki mercilere başvurulması bir zorunluluktur. Malum uyuşmazlık ceza hukuku vsöz konusu hukuki sürecin sona ermesinin ardından temel hak ihlalinin telafisinin gerçekleşmediğini ya da bu süreç içerisinde başka temel haklarının zedelendiğini düşünen başvurucu iç hukuk yollarının sonuncusu olarak söz konusu mahkeme kararının kesinleşmesini takip eden 1 ay içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru yapmak zorundadır. 1 aylık süre hak düşürücü olup, başvurunun yapılmaması halinde hak kaybına neden olacaktır.

Mersin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru dahil bütün iç hukuk yollarını tüketen başvurucu Anayasa Mahkmesi’nin başvurusu hakkında verdiği menfi kararın ardından 6 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak zorundadır. Başvuru aşamasında gerekmese de mahkemenin zorunlu bir kuralı olarak ilerleyen süreçte bir insan hakları avukatı ile temsil zorunludur. Bu nedenle başvurucunun bir insan hakları avukatı ile çalışması gerekmektedir.

Mersin İnsan Hakları Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılması ve takibi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılması ve takibi

Mersin insan hakları avukatı için bize ulaşın.

İletişim Bilgileri

  • Mahmudiye Mah. 4820 Sokak Soylu İş Merkezi No:2 Kat:3/36 Akdeniz - Mersin
  • +90 561 615 68 69
  • info@denizciogluhukuk.com

Makaleler