Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır.

Mersin Cumhurbaşkanına Hakaret Avukatı

TCK m.299’da düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu, cumhurbaşkanının tarafsız ve sembolik bir makam olarak ülkenin ortak değerlerinden biri olduğundan hareketle bu makama yönelik olarak toplum tarafından duyulan itibarı zedeleyecek herhangi bir fiili engellemek maksadıyla yasalaşmıştır. Bu itibarla söz konusu fiili işleyen kimseye 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Ancak bu durum Anayasa’nın 10.maddesinde yer verilen ve güvence altına alınan ‘’özgül ayrım yasakları’’ ve ‘’genel anlamda eşitlik ilkesi’’ bakımından ihlal teşkil etmektedir. Zira bu madde ve bahsi geçen yasaklar ve ilkelerin açıkça işaret ettiği üzere kanunlar soyut ve genel nitelik taşır yani herkese eşit olarak uygulanır. Hatta bunun ötesinde aynı durumda bulunanlar için haklarda ve ödevlerde, yararlarda ve yükümlülüklerde, yetkilerde ve sorumluluklarda, fırsatlarda ve hizmetlerde eşit davranma zorunluluğu bulunmaktadır. Kişiye özel kanun çıkarılamaz ve düzenleme yapılamaz.

TCK m.125’de düzenlenen hakaret suçu herkes için geçerli ve yeterli bir koruma sağlarken bu koruma çoktan aza doğru sıralanacak olursa toplumun temelini oluşturan insanlara en çok koruma sağlanırken en az koruma ise siyasilere sağlanmaktadır. Zira bulundukları konum gereği eleştiriye en açık konumda bulunan kimseler siyasilerdir. Ne var ki tarafsız ve sembolik sıfatlarını haiz cumhurbaşkanlığı makamı son değişikliklerle birlikte bu sıfatlarını siyasi ve aktif sıfatlarıyla değiştirmiştir. Buna karşın söz konusu TCK m.299’da herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu ise bir takım sakıncaları beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, m.125’deki hakaret suçundan daha ağır bir ceza makasına sahip olan Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu muhalif görüşlerini belirten kimselere karşı kullanılmaya açık hale gelmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuya bakış açısı ise daha önceki verdiği kararlar ışığında ortadadır. İspanya kralına hakaret için ayrı bir düzenlemeye sahip İspanya Ceza Kanunu AİHM’in verdiği ihlal kararları neticesinde söz konusu maddeyi ilga etmiştir. Aynı şekilde cumhurbaşkanına hakaret suçunu ayrıca düzenlemiş olan Fransa, üst üste verilen ihlal kararları neticesinde bu maddeyi kaldırmıştır.
Bir başka konu ise Avrupa insan Hakları Mahkemesi hakaret suçunun ağırlığını hapis cezası verilecek kadar yoğun görmemekte ve yerleşik içtihatlarında hakaret suçuna karşı hapis cezası verilmesini orantısız olduğundan bahisle insan haklarını ihlal eden bir durum kabul etmektedir.

Ayrıca bu suç aleni olarak işlenmişse verilecek olan ceza 1/6 oranında arttırılmaktadır.

Son olarak bu suçun kovuşturulması yani bu suç isnadıyla herhangi bir yargılama yapılabilmesi adalet bakanının iznine tabidir.

Son değişikliklerle birlikte söz konusu suçun yargılanması sürecinde başvurulabilecek kanun yolları arasına temyiz yolu da dahil edilmiştir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan bir ceza verilmiş dahi olsa şartlarının sağlanması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme yollarına başvurmakta mümkün olabilmektedir.
Bütün bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda hakkınızda cumhurbaşkanına hakaret suçu isnadı bulunduğu takdirde derhal bir ceza avukatı veya insan hakları avukatından yardım almanız tavsiye edilmektedir.

Şikayet dilekçesinin ve eklerinin hazırlanıp, şikayet başvurusunun yapılması
Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
Savcılıklarca verilen ‘’takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair Karar) kararları’’na itiraz edilmesi
Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması
‘‘Tutuklama kararları’’ ve ‘‘Koruma Tedbirleri’’ne itiraz edilmesi
İstinaf ve Temyiz dilekçelerinin hazırlanması
Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması
İç hukuk yolları tüketilmiş olan dosyalar için ‘’Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru’’ ve sonrasında ‘’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru’’ yapılması

Mersin’de çalışmalarına devam eden Denizcioğlu Hukuk Bürosu’na ve ceza avukatı kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Makaleler

Mersin Şantaj Suçu Avukatı

Taksirle Yaralama Suçu Avukatı